Prefatory Prayer & Qaumo  (" Standing Prayer ")

"He who is able to pray correctly, even if he is the poorest of all people, is essentially the richest. And he who does not have proper prayer, is the poorest of all, even if he sits on a royal throne" 
- St John Chrysostom

Russian Iconic Representation of  Holy Trinity by Rublev

Russian Iconic Representation of  Holy Trinity by Rublev

Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals,[a] and over all the creatures that move along the ground.”

Genesis 1:26

"The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day.

2 Abraham looked up and saw three men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground."

Genesis 18:1-2

LEADER 1: +In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God

LEADER 2: Glory be to Him, and may His grace and mercy be upon us, forever. Amen.

        Praise of the Seraphim (Isaiah 6:3, Psalm 118:26)

LEADER 1: Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty, by whose glory the heaven and earth are filled, Hosanna in the Highest.

LEADER 2: Blessed is He who has come, and is to come, in the name of the Lord; Glory be to Him in the Highest.

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܕܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ

ܐܽܘܫܰܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܀

Syriac: 

qadeesh qadeesh qadeesh moryo ḥaylthono.

haw damleyn shmayo war‛o men teshb-ḥotheh.

usha‛no bamrawmé. 

breekh detho wothé bashmeh d-moryo aloho. 

teshbuḥto bamrawmé

TRISAGION (Qaumo) 

(Greek τρισάγιον, thrice-holy), from tris- ("thrice") and agios ("holy").

 

LEADER 1: Holy art Thou, O God!

LEADER 2: Holy art Thou, Almighty,

                    Holy art Thou, Immortal,

                    † Crucified for us, Have mercy on us. (Repeat Thrice)

Classical (Eastern) Syriac: ܩܕܝܫܐ ܐܠܗܐ، ܩܕܝܫܐ ܚܝܠܬܢܐ، ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ، ܪܚܡ ܥܠܝܢ (qaddīšā elāhā, qaddīšā ḥēlǝṯānā, Qaddīšā lā māyūṯā, raḥem ˤalayn).

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ

ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

qadeeshat alohoqadeeshat haylthono 
qadeeshat lo moyootho.
destlebt + hlofayn ethraham 'alayn (Thrice) 

LEADER 1: Lord, have mercy upon us,

LEADER 2 : Lord, be kind and have mercy,

                   Lord, accept our office and our entreaties,

                   have mercy upon us.

Syriac: 

moran ethraham 'alayn.

moran huso ra hem 'alayn

moran qabel teshmeshtan waslawothan ethraham 'alayn.

 

LEADER 1: Glory be to Thee, O God!

LEADER 2 :Glory be to Thee, O Creator,

                    Glory be to Thee, O King,

                    Christ who dost pity sinners, Thy servants. Barekmor

Syriac: 
shub-ho lokh aloho
shub-ho lokh borooyo
shub-ho lokh malko mshiho d-hoyen la-hatoye 'abdayk. Barekhmor.

The Sermon on the Mount

Lord's Prayer (St. Matthew 6:9-13; St. Luke 11:2-4)

LEADER 1: Our Father who art in heaven,

LEADER 2: hallowed be Thy Name, Thy Kingdom come; Thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread: and forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation; but deliver us from the evil one. For Thine is the Kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.

The Annunciation to Blessed Virgin Mary

Hail Mary (St. Luke 1:28-42)

LEADER 1:  Peace be with You Mary, full of Grace,

LEADER 2: our Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, our Lord Jesus Christ. Oh Virgin Saint Mary, Oh Mother of God, pray for us sinners, now and at all times, and at the hour of our death. Amen.

Syriac Translation:

shlom lekh maryam malyoth toybootho.
moran 'amekh.
m-barakhto at b-neshe' 
wambarakh hoo feero dabkarsekh moran yeshu msheeho.
o morth maryam bthultho emeh daloho
b'oy hlofayn hatoye hosho wabkhul 'edon wabsho 'tho d-mawtan. ameen.